Боғланиш

Телефон
(+998 76) 223-44-75

Электрон манзил
surxondaryo@adliya.uz

Ҳабарни юбориш
Ишонч телефони 1008

Янгиликлар

20
Бошқарма молия-иқтисод бўлими кичик мутахассиси лавозими бўйича номзодларга бериладиган саволлар рўйхати

1-йўналиш. ЛАВОЗИМ КАСБ ФАОЛИЯТИГА БОҒЛИҚ ҚОНУНЧИЛИК СОҲАСИ БЎЙИЧА САВОЛЛАР РЎЙХАТИ

1-савол

Бухгалтерия соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан қайсиларини биласиз?

2-савол

Бухгалтерия ҳисоби деганда нима тушунасиз?

3-савол

Бухгалтерия ҳисоби субъектларини санаб беринг?

4-савол

Бухгалтерия ҳисоби объектларини санаб беринг?

5-савол

Бухгалтерия ҳисоби регистрининг мажбурий реквизитлари нималардан иборат?

6-савол

Молиявий ҳисобот деганда нима тушунасиз?

7-савол

Молиявий ҳисоботнинг ҳисобот даври ҳақида гапириб беринг?

8-савол

Молиявий ҳисобот тақдим этиладиган органлар ва тьартиби ҳақида гипириб беринг?

9-савол

Асосий воситалар ва уларнинг таркибига нималар

ҳисобга олинади?

10-савол

Вақтинчалик иш қобилиятини йўқотганларга тўланадиган нафақа миқдори иш ҳақидан неча фоизни ташкил этади? Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақаси иш стажининг давомийлигидан қатъи назар иш ҳақининг 100 фоизи миқдорида кимларга тўланади?

11-савол

Асосий воситаларни ташкилот балансидан чиқариш турларини санаб беринг?

12-савол

«Касса» счёти ва касса ордерлари

13-савол

Касса дафтарлари ҳақида гапириб беринг?

14-савол

Харажатлар сметаси нима, харажатлар сметасини тузиш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби қандай?

15-савол

Штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

16-савол

Нақд пул маблағлари олиш учун чек нима ва у қайси тартибда расмийлаштирилади.

17-савол

Банклардан нақд пул маблағларини олиш учун ташкилот томонидан қандай ишлар амалга оширилади

18-савол

Ишлатилган ва бузилган чеклар нима қилинади.

19-савол

Чек йўқотилганда нима қилинади

20-савол

«UzASBO» ДМ қандай қисмлардан ташкил топган ва нақд пул кирим ва чиқими қайси қисмда амалга оширилади.

21-савол

Бюджет харажатларининг иқтисодий таснифи ҳақида тушунча беринг.

22-савол

Пул маблағлари инвентаризацияси қайси тартибда амалга оширилади

 


 

2-йўналиш. КОНСТИТУЦИЯ

1-савол

Конституциянингасосийпринцплариқайсилар

2-савол

Касабауюшмаларинима? Касабауюшмаларинингконституциявий-ҳуқуқийасослариниайтибберинг.

3-савол

ЎзбекистонРеспубликасиОлийМажлисиҚонунчиликпалатасинингконституциявий-ҳуқуқиймақоми.

4-савол

ЎзбекистонРеспубликасиОлийМажлисиСенатинингконституциявий-ҳуқуқиймақоми.

5-савол

ЎзбекистонРеспубликасиКонституциясигамувофиқОлийМажлисҚонунчиликпалатасинингмутлоқваколатлариганималаркиради?

6-савол

ЎзбекистонРеспубликасиКонституциясигамувофиқОлийМажлисСенатинингмутлоқваколатлариганималаркиради?

7-савол

Конституциягаўзгартиришкиритиштартибиниёритибберинг

8-савол

ЎзбекистонРеспубликасининг суд ҳокимияти

9-савол

Маҳаллийдавлатҳокимиятиасослари

10-савол

Ким ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентибўлишимумкин?

11-савол

Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга?

12-савол

ЎзбекистонРеспубликасинингКонституциясидааксэтганфуқароларнингсиёсийҳуқуқларинималарданиборат?

13-савол

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида акс этган фуқароларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини
изоҳлаб беринг.

14-савол

ЎзбекистонРеспубликасифуқароларинингконституциявийбурчларинитушунтирибберинг.

15-савол

Инсонҳуқуқваэркинликларикафолатларитизиминитушунтиринг.

16-савол

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида жамоат бирлашмалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ҳақида қандай нормалар белгиланган?

17-савол

ЎзбекистонРеспубликасиОлийМажлисинингҚонунчиликпалатасиҳақидагапирибберинг?

18-савол

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқий мақоми ва унинг ваколатлари.

19-савол

Ҳокимиятлар бўлиниши принципининг мазмун-моҳиятини ифодалаб беринг.

20-савол

Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар ҳақида гапириб беринг

21-савол

Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилишини ёритиб беринг

22-савол

ЖамиятнингиқтисодийнегизлариЎзбекистонРеспубликасиКонституциясидақандайаксэтган?.

23-савол

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиваунингваколатлари.

24-савол

ЎзбекистонРеспубликасисайловҳуқуқинингпринциплариникўрсатибберинг.

25-савол

Ўзбекистон ташқи сиёсатни амалга оширишда қандай принципларга амал қилади?

 


 

3-йўналиш. УМУМИЙ СОҲАНИ ҚАМРАБ ОЛГАН

САВОЛЛАР РЎЙХАТИ

1-савол

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ва базавий ҳисоблаш миқдори қанча?

2-савол

Яқин келажакда Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилиши биз учун нега керак ва унинг аҳамияти нимада?

3-савол

Бугун жамиятимизда “уюшмаган ёшлар” тушунчасининг маъно-мазмуни хусусида турли баҳс-мунозаралар кетмоқда. Сизнингча, мазкуртушунчакимларганисбатанишлатилишимумкин?

4-савол

Фаол тадбиркорлик тушунчасини қандай изоҳлаш мумкин?

5-савол

Миллатлараро муносабатларни йўлга қўйишда Ўзбекистонда қандай ишлар амалга оширилмоқда?

6-савол

Ички хавф-хатарлар таъсири ташқи тажовузникидан асло кам бўлмаслигини нималарда кўриш мумкин?

7-савол

“Демократия – универсал эмас, балки умуминсонийқадрият”, деганғоянингмазмуниниатрофличаизоҳланг.

8-савол

Дунёнинг турли бурчакларида диний низолар авж олган бир пайтда республикамизда динлараро муносабатларда бирорта жиддий низо чиқмаганини нималар билан изоҳлайсиз?

9-савол

Дунё миқёсида кузатилаётган глобаллашув инсон ва жамият ҳаётига қандай салбий таъсирлар кўрсатади?

10-савол

Мамлакатимиз хавфсизлигига, жамият барқарорлигига путур етказувчи қандай мафкуравий таҳдидлар мавжуд, деб ҳисоблайсиз?

11-савол

Шовинизм деганданиматушунилади?

12-савол

“ЮНЕСКО” қанақа ташкилот, Ўзбекистон ушбу ташкилотга аъзоми?

13-савол

“ШАНХАЙ” қанақа халқаро ташкилот, ушбу ташкилотга қачон ташкил топган, нечта давлат аъзо, Ўзбекистон ҳам аъзоми?

14-савол

Электрон рақамлиимзодеганданиманитушунасиз?

15-савол

Тадбиркорликфаолиятидеганданиманитушунасиз?

16-савол

Президентимизнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида илгари сурган “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деган ғоя асосида таълим соҳасида амалга оширилиши кутилаётган қандай ислоҳотларни санаб ўтди?

17-савол

Президент ШавкатМирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқиданималартаклифқилинди?

18-савол

Президентимизнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида 2021 йил учун тиббиёт соҳасидаги қандай устувор вазифаларга алоҳида эътибор қаратилишини айтиб ўтди?

19-савол

Глабаллашувдеганданиматушунасиз?

20-савол

Оммавиймаданиятдеганданиматушунасиз?

 

18
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ҚОШИДАГИ ЮРИСТЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МАРКАЗИ БЎШ ИШ ЎРИНЛАРИГА ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ!

1.    Юристлар малакасини ошириш марказининг ҳудудий филиалларига бош мутахассис лавозимига:

- Жиззах вилоят ҳудудий филиалига – 1 нафар

- Сурхондарё вилоят ҳудудий филиалига  – 1 нафар

- Самарқанд вилоят ҳудудий филиалига  – 1 нафар

- Сирдарё вилоят ҳудудий филиалига  – 1 нафар. Батафсил...

12
Бандихон туман адлия бўлими ва Қумқўрғон туманлараро иқтисодий суди томонидан тарғибот тадбирлари ўтказилди

2021 йил 12 февраль куни Бандихон туман адлия бўлими ва Қумқўрғон туманлараро иқтисодий суди томонидан тумандаги давлат органлари ва ташкилотлари ходимларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги "Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги ЎРҚ-663 сон Қонуни, шунингдек 12 январдаги ЎРҚ-661 сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 январдаги 2-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155 сонли Фармони мазмун-моҳияти тушунтирилиб савол-жавоблар ўтказилди. Батафсил...

10
Сурхондарё вилоят ҳокимининг 2019 йил 15 июлдаги Қ-327-сонли қарори бўйича Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси ва туман (шаҳар) адлия бўлимларининг амалга ошиган ишлари.

Сурхондарё вилоят ҳокимининг 2019 йил 15 июлдаги Қ-327-сонли қарори билан Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси ва туман (шаҳар) адлия бўлимларининг ижтимоий-иқтисодий соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётини ўрганиш бўйича маҳаллий давлат ҳокимияти, давлат бошқаруви ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлиги тўғрисидаги низом ижроси бўйича 2019-2020 йилларда амалга оширилган ишлар.Батафсил

05
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ АДЛИЯ БОШҚАРМАСИ ТИЗИМИДАГИ МАВЖУД БЎШ ИШ ЎРИНЛАРИ ҲАҚИДА 2-СОНЛИ ЭЪЛОН

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ АДЛИЯ БОШҚАРМАСИ ТИЗИМИДАГИ

МАВЖУД БЎШ ИШ ЎРИНЛАРИ ҲАҚИДА 2-СОНЛИ ЭЪЛОН

                                                                                                                                                                    05.02.2021 йил ҳолатига

Вакант лавозим номи

Ойлик маоши

Малакага оид талаблар

Асосий вазифаси

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ АДЛИЯ БОШҚАРМАСИ

1

Сурхондарё вилоят Қизириқ тумани адлия бўлими етакчи маслаҳатчиси

 

2 500 000 сўм

 

Олий, ҳуқуқшунос

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш;

инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш, ўз ваколатлари доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш;

ҳуқуқни қўллаш амалиётини ўрганиш ва таҳлил қилиш, унинг барқарорлиги ва бир хиллигини таъминлаш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

давлат ва хўжалик бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг интеллектуал мулк соҳасини тартибга солишдаги фаолиятида ҳуқуқни қўллаш амалиётини изчил ва бир хилда таъминлаш;

бўлим томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида расмийлаштирилган баённомаларнинг ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминланишини назорат қилади, бу соҳада амалга оширилган ишларни ҳар чорак якунлари бўйича таҳлил қилиб, умумлаштириб боради ва таклифлар беради;

бўлим томонидан киритилган даъво аризалари буйича қабул қилинган ҳал қилув қарорлари ўз вақтида етиб келишини назорат қилади, бу соҳада амалга оширилган ишларни ҳар чорак якунлари бўйича таҳлил қилиб, умумлаштириб боради ва тегишли таклифлар киритади;

 

Ойлик иш ҳақидан ташқари ижтимоий ҳимоялашга қаратилган қуйидаги чоралар ва тўловлар таъминланади:

- ойлик иш ҳақига мартаба даражалари учун ва кўп йиллик хизмати учун қўшимчалар (бундан ташқари, мукофот пули, моддий ёрдам ва бошқалар) қўшиб борилади;

- адлия органлари ходимларига бериладиган махсус унвон – мартаба даражалари берилади;

- Меҳнат кодексида белгиланган 6 та байрам ва 4 та чорак якунлари бўйича ойлик иш ҳақи фонди миқдорида мукофот пуллари;

- ходим таътилга чиққанда бир мансаб маоши миқдорида моддий ёрдам пули;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотиб олиш учун йилда бир маротаба моддий ёрдам;

- танловда иштирок этиш истагини билдирган номзодлар 2021 йил 4 февраль кунига қадар ариза беришлари белгилинган эди. Лекин, Қизириқ тумани адлия бўлими етакчи маслаҳатчиси лавозимига номзодлар топширмаганлиги сабабли эълон бериш муддатини 2021 йилнинг 11 февраль кунига қадар узайтирилди.

           Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:

-ходимнинг шахсий варақаси (маълумотнома-объективка);

-диплом (дипломдан кўчирма)нинг нусхаси, чет элда ўқиган бўлса, дипломи тан олиш ва нострификациядан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, олий ёки ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасаларининг битирувчи курсларида таълим олаётганлар бундан мустасно;

-номзоднинг паспорт нусхаси. Ариза ва унга илова қилинган ҳужжатлар электрон шаклда surxondaryo@adliya.uz электрон почтасига ёки Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси Кадрлар бўлимига юборишлари лозим. Юборилаётган маълумотномада номзоднинг яшаш манзили ва телефон рақамлари тўғрисидаги ҳамда қайси иш ўрнига ҳужжат топшириш истаги ҳақидаги маълумотлар ҳам экс эттирилиши керак;

боғланиш учун телефон рақами 76-222-47-62, танлов Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси биносида ўтказилади;

Адлия органлари ва муассасаларида HR-менежмент тизими тўғрисидаги Низомнинг 5-бандига мувофиқ, қуйидаги шахслар адлия органлари ва муассасаларига ишга қабул қилиниши мумкин эмас:

ўн олти ёшга тўлмаган шахслар;

белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган
деб топилган шахслар;

адлия органи ёки муассасасининг ишлаб турган ходими билан яқин қариндош
ёки қуда-анда бўлса (ота-оналар, ака-укалар, опа-сингиллар, фарзандлар, эр-хотинлар, шунингдек эр-хотинларнинг ота-оналари, ака-укалари, опа-сингиллари ва фарзандлари), агар ишга қабул қилинаётган ёки тайинланаётган лавозим улардан бири иккинчисига бевосита бўйсуниб ёки унинг назорати остида хизмат қилишни тақозо қилса;

ишга кириш учун сохта ҳужжатлар ёки била туриб ёлғон маълумотлар тақдим этган бўлса;

судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар;

қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолатлар.

-танлов тартиби бузилган тақдирда ёки коррупция ҳолатлари ҳақидаги хабарларни Адлия вазирлигининг “1008” ишонч телефонига ёки @antikorbot телеграм каналига мурожаат қилишингиз мумкин.

 

05
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ЮРИДИК ТЕХНИКУМИДАГИ МАВЖУД БЎШ ИШ ЎРИНЛАРИ ҲАҚИДА ЭЪЛОНГА ЕТАРЛИЧА ОВОЗ БЕРИЛМАГАНЛИГИ САБАБЛИ ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ УЗАЙТИРИЛДИ.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ЮРИДИК ТЕХНИКУМИДАГИ

МАВЖУД БЎШ ИШ ЎРИНЛАРИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

                                                                                                                                                                    05.02.2021 йил ҳолатига

Вакант лавозим номи

Ойлик маоши

Малакага оид талаблар

Асосий вазифаси

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ЮРИДИК ТЕХНИКУМИ

1

Директорнинг молия хўжалик ишлари бўйича ўринбосари

 

2705959

 

Олий,

молиячи-иқтисодчи,

бўлиши лозим

Моддий жавобгар шахс бўлиб, олиб келинган, шу жумладан, чет эл инвестициялари ҳисобидан олиб келинган жихозлар ҳисобини олиб боради;

Таълим муассасаси экологик ҳолатининг сақланиши, атроф мухитнинг санитария-гигиена талаблари даражасида эканлиги устидан назорат ўрнатади;

Хўжалик хизмати ишчиларига раҳбарлик қилади, таълим муассасаси биноларини капитал ва жорий таъмирланишини, тозалигини таъминлайди;

Қонун хужжатлари асосида моддий бойликларнинг бутлигини таъминлаш мақсадида ҳар бир жавобгар шахс билан ўрнатилган тартибда шартнома тузади ҳамда тасдиқлаш учун директорга тақдим этади

2

Декан

2051278

Олий,

Ҳуқуқшунос

Таълим муассасасида услубий хоналарда услубий ишларни ташкил қилади;

Таълим муассасасидаги ўқув тарбиявий ишлар ҳолатини, унинг давлат таълим стандартларига мос келишини таҳлил қилади ва унинг самарасини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади;

Ўқув гуруҳларини, тўгаракларни ва ўқувчилар ташкилотларини тузишда қатнашади;

Ўқувчиларнинг дарсларга мунтазам равишда қатнашишини назорат қилади;

3

Бош ҳисобчи

0,5 ставка

1148715

Олий, Иқтисодчи-бухгалтер, молиячи

Бухгалтерия ҳисобини замонавий техник воситалар ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкил этиш;

Бюджет маблағларини, шунингдек бюджетдан ташқари маблағларни ҳаражатлар сметасида кўзда тутилган муайян мақсадларда тўғри сарфланишини таъминлаш;

Пул маблағлари ва моддий қимматликларнинг бутлиги устидан мунтазам назоратни амалга ошириш;

Ходимларнинг иш ҳақларини ва унга тенглаштирилган тўловларни белгаланган тартибда ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш;

Молиявий, солиққа доир ва бошқа ҳисоботларни тузиш

4

Ҳисобчи

1723072

Олий, Иқтисодчи-бухгалтер, молиячи

Бухгалтерия ҳисобини замонавий техник воситалар ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкил этиш;

Бюджет маблағларини, шунингдек бюджетдан ташқари маблағларни ҳаражатлар сметасида кўзда тутилган муайян мақсадларда тўғри сарфланишини таъминлаш;

Пул маблағлари ва моддий қимматликларнинг бутлиги устидан мунтазам назоратни амалга ошириш;

Ходимларнинг иш ҳақларини ва унга тенглаштирилган тўловларни белгаланган тартибда ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш;

Молиявий, солиққа доир ва бошқа ҳисоботларни тузиш

5

(Махсус фанлар)

Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, рим ҳуқуқи, жиноий одил судлов асослари фанларидан дарс берувчи ўқитувчи педагог

1689837

Олий,

Ҳуқуқшунос

Таълим даражаси ва маълум курслар (гуруҳлар) учун мўлжалланган, Давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига асосланган тегишли фан бўйича ўқувчиларга назарий ва амалий ўқув машғулотларини ташкил этишни ва ўтишни таъминлайди;

Ўқувчиларнинг олган билимларини амалда мустақил равишда қўллашлари учун тайёрлайди, маслаҳат беради;

Таълим стандартлари талабларига асосан ўқув материалларини ўқувчилар томонидан ўзлаштирилишини объектив баҳолашни таъминлаш учун рейтинг назоратини амалга оширади. Бу мақсадда жорий, оралиқ ва якуний назоратларни амалга оширади

6

Юридик клиника етакчи мутахассиси

1022392

Олий,

Ҳуқуқшунос

Юридик клиника-нодавлат эркин ҳуқуқий ёрдам тизимининг аъзоси. Ҳуқуқий клиникалар олий ўқув юртлари ва профессионал таълим негизида аҳолига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ва ҳуқуқий таълим бериш ҳамда юридик мутахассислик талабалари ўртасида ҳуқуқий ёрдам кўникмаларини шакллантириш мақсадида ташкил этилади.

Юридик клиника жисмоний ва юридик шахсларга беғараз юридик маслаҳатлар кўрсатиш билан боғлиқ фаолиятни амалга оширади. Юридик клиника фаолияти ходим раҳбарлигида ҳуқуқий масалалар юзасидан фуқаролар қабулини амалга оширади ва уларга керакли ҳуқуқий маслаҳатларни кўрсатади. Аҳоли эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда юридик клиника ҳуқуқнинг алоҳида тармоғига ихтисослашган ҳолда ёки умумий ҳуқуқ масалалари бўйича маслаҳатлар бериши мумкин.

7

Психолог

1809869

Олий,

Психолог

 

Психолог тадқиқот ва амалий муаммоларни ҳал қилиш, шунингдек, психологик ёрдам кўрсатиш, қўллаб-қувватлаш ва қўллаб-қувватлаш учун инсон фаолиятининг турли соҳаларида шахснинг руҳий ҳодисаларни ташкил этишнинг намоён, усуллари ва шаклларини ўрганадиган мутахассис.

Психолог, одатда, олий психологик таълимни тугаллаган ёки "психология"мутахассислиги бўйича олий таълим асосида қайта ўқитилган. У қуйидаги малакаларга ега бўлиши мумкин:" бакалавр"," психолог"," магистр "таълим йўналишлари бўйича" психология "ва"клиник психология".

Психолог томонидан ўрганиладиган руҳий ҳодисаларга инсоннинг соғлиқни сақлаш тизими, таълим, касбий фаолият, бизнес, спорт, санъат каби соҳаларидаги руҳий жараёнлар, хусусиятлар ва ҳолатлар, шунингдек, ижтимоий ёрдам ва қўллаб-қувватлаш тизими ва бошқалар киради.

 

Ойлик иш ҳақидан ташқари ижтимоий ҳимоялашга қаратилган қуйидаги чоралар ва тўловлар таъминланади:

- ойлик иш ҳақига мартаба даражалари учун ва кўп йиллик хизмати учун қўшимчалар (бундан ташқари, мукофот пули, моддий ёрдам ва бошқалар) қўшиб борилади;

- адлия органлари ходимларига бериладиган махсус унвон – мартаба даражалари берилади;

- танловда иштирок этиш истагини билдирган номзодлар 2021 йил 15 февраль кунига қадар ариза беришлари мумкин.

           Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:

-ходимнинг шахсий варақаси (маълумотнома-объективка);

-диплом (дипломдан кўчирма)нинг нусхаси, чет элда ўқиган бўлса, дипломи тан олиш ва нострификациядан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, олий ёки ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасаларининг битирувчи курсларида таълим олаётганлар бундан мустасно;

-номзоднинг паспорт нусхаси. Ариза ва унга илова қилинган ҳужжатлар электрон шаклда surxondaryo@adliya.uz электрон почтасига ёки Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси Кадрлар бўлимига юборишлари лозим. Юборилаётган маълумотномада номзоднинг яшаш манзили ва телефон рақамлари тўғрисидаги ҳамда қайси иш ўрнига ҳужжат топшириш истаги ҳақидаги маълумотлар ҳам экс эттирилиши керак;

боғланиш учун телефон рақами 76-223-32-25, 76-221-72-01 танлов Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси биносида ўтказилади;

Адлия органлари ва муассасаларида кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш, кадрлар захирасини шакллантириш ҳамда улар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги Низомнинг 5-бандига мувофиқ, қуйидаги шахслар адлия органлари ва муассасаларига ишга қабул қилиниши мумкин эмас:

ўн олти ёшга тўлмаган шахслар;

белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган
деб топилган шахслар;

адлия органи ёки муассасасининг ишлаб турган ходими билан яқин қариндош ёки қуда-анда бўлса (ота-оналар, ака-укалар, опа-сингиллар, фарзандлар, эр-хотинлар, шунингдек эр-хотинларнинг ота-оналари, ака-укалари, опа-сингиллари ва фарзандлари), агар ишга қабул қилинаётган ёки тайинланаётган лавозим улардан бири иккинчисига бевосита бўйсуниб ёки унинг назорати остида хизмат қилишни тақозо қилса;

ишга кириш учун сохта ҳужжатлар ёки била туриб ёлғон маълумотлар тақдим этган бўлса;

судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар;

қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолатлар.

-танлов тартиби бузилган тақдирда ёки коррупция ҳолатлари ҳақидаги хабарларни Адлия вазирлигининг “1008” ишонч телефонига ёки @antikorbot телеграм каналига мурожаат қилишингиз мумкин.

 

02
Иқтидорли ёшларга катта эътибор

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 декабрдаги “Иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизими ва академик лицейлар фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4910-сон қарори билан Республикада иқтидорли ёшлар ва академик лицейлар фаолиятига катта эътибор қаратилмоқда.

Эндиликда академик лицейларда:

• ўқувчиларнинг камида битта хорижий тилни пухта ўзлаштириб чиқиши таъминланади;

• чуқурлаштирилган фанлар соати оширилиб, улар улуши камида 50 фоизга етказилади.

• ОТМнинг турдош таълим йўналишларида такроран ўқитиладиган фанлар академик лицейлар ўқув дастуридаги тегишли фанлар билан унификация қилинади.

Академик лицейларда ўқиш даврида унификация қилинган фанларни ўзлаштирган, олий таълим муассасаларида талабаликка қабул қилинган таълим олувчилар учун ушбу фанларни ўзлаштириш ихтиёрий ҳисобланади. Батафсил...

30
Сурхондарё вилоятида фаолият кўрсатаётган судларнинг судьялари ва адлия бўлимлари томонидан жойларда қабуллар ташкил этилиб аҳолига ҳуқуқий маслаҳатлар берилмоқда.

Мамлакатимизда эҳтиёжманд оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ижтимоий ҳимоя қилиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилганлар билан ишлашда янгича тизим жорий этилаётир. Батафсил...

29
Соғлом ҳаёт тарзини танлаймиз

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099-сон Фармони ижроси бўйича туманимиз фаоллари томонидан бир қатор ишлар амалга оширилиб борилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонларидан пандемия даврида оммавий спорт турларига бўлаётган катта эътибор, ташкилотларда “Шахсий намуна” тамойили асосида ўзларининг антропометрик кўрсаткичларини (семизлик даражасини, вазн индексини камайтириш, саломатликни мустаҳкамлаш) яхшилаш орқали ходимларнинг антропометрик кўрсаткичлари яхшиланиш, ходимлар ва уларнинг оила аъзолари айниқса, ёшлар ўртасида югуриш, футбол, волейбол, баскетбол, стол тенниси, ва бошқа спорт турлари бўйича оммавий спорт мусобақалари ташкил этиш фикри илгари сурилаётганлиги ва бир қанча фармойиш, қарор ва бошқа турдаги ҳужжатлар ишлаб чиқилаётганлиги бежиз эмас. Батафсил...

25
Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси ва унинг тизимидаги туман (шаҳар) адлия бўлимларига 2020 йил давомида жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатлар бўйича таҳлилий М А Ъ Л У М О Т

Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси ва унинг тизимидаги туман (шаҳар) адлия бўлимларига 2020 йил давомида жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатлар таҳлил қилинганда қуйидагилар аниқланди.

I. Бошқармага келиб тушган мурожаатларни (ёзма, ишонч телефони, сайёр қабул ва виртуал) кўриб чиқиш натижалари бўйича:

Жумладан, Сурхондарё вилоят адлия бошқармасига 2020 йил давомида жами 1737 та (шундан 849 таси инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид, 245 таси ҳуқуқий хизмат кўрсатишни давлат томонидан тартибга солишга оид, 407 таси ижтимоий-иқтисодий соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётига оид, 109 таси нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятига оид, 17 таси юридик хизматлар фаолиятига оид, бошқа соҳалар бўйича 110 та) мурожаатлар келиб тушди. Келиб тушган мурожаатларнинг 1358 таси ҳал этилди, 126 таси тегишлилиги бўйича кўриб чиқиш учун юборилди, 12 таси қонунда белгиланган асосда ва тартибда кўрмасдан қолдирилди, 13 таси ҳозирда кўриб чиқилмоқда. Батафсил...